Kilingi -Nõmme muusikakool

Tere tulemast meie kooli!

LISAINFO ÕPPEMAKSU KOHTA

Saarde Vallavalitsus andis 29.06.2022 korralduse nr 317 „Kilingi-Nõmme Muusikakooli
õppetasude kinnitamine“.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, haldusmenetluse seaduse § 64, Saarde
Vallavolikogu 23.01.2019 määruse nr 1 „Kilingi-Nõmme Muusikakooli põhimäärus“ § 30 lg 3
annab Saarde Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Muuta Saarde Vallavalitsuse 29.06.2022 korralduse nr 317 „Kilingi-Nõmme Muusikakooli
õppetasude kinnitamine“ punkti 1 ja lisada alljärgnevad alapunktid:
1.1. „Vallavalitsus võib lapsevanema avalduse alusel õppetasu vähendada kuni 50%
alates teisest lapsest, kui ühest perest õpib Kilingi-Nõmme Muusikakoolis 2 või enam
õpilast ja kuni 100% põhjendatud juhtudel perekonna raske majandusliku olukorra
tõttu“;
1.2. „Vallavalitsus võib muusikakooli direktori avalduse alusel õppetasu vähendada
kuni 100% Kilingi-Nõmme Muusikakoolis õppivatele õpilastele, kes esindavad kooli ja
Saarde valda oma eduka esinemisega väljaspool kooli“.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja rakendatakse alates 01.09.2022.