Kilingi -Nõmme muusikakool

Tere tulemast meie kooli!

Muusikakooli õppemaks alates 1.september 2022

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Saarde Vallavolikogu
23.01.2019 määruse nr 1 „Kilingi-Nõmme Muusikakooli põhimäärus“ § 30 lg 3 annab Saarde Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
1. Kinnitada Kilingi-Nõmme Muusikakooli osalustasuks kõikidel õppetasemetel ühes kuus 5%
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja rakendatakse alates 01.09.2022.